Back to Top
ASTRA
ENTRE
DIE
UAb
HOU
HT
IDEC

Τι είναι ένας «διευκολυντής εικονικής μάθησης»

Ο όρος «διευκολυντής εικονικής μάθησης» –ο οποίος μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί με όρους όπως ηλεκτρονικός/ διαδικτυακός δάσκαλος, εικονικός διευκολυντής, διευκολυντής ηλεκτρονικής διδασκαλίας, κ.ο.κ – αναφέρεται σε μια σχετικά νέα έννοια στον κόσμο της διδασκαλίας – διαφορετική από αυτή του εκπαιδευτή/δασκάλου – που στόχο έχει να διευκολύνει τη μάθηση σε ένα διαδικτυακό/εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Στην πραγματικότητα, ένας διευκολυντής μπορεί να μην είναι κάποιος ειδικός του γνωστικού αντικειμένου όπως ένας δάσκαλος ή ένας εκπαιδευτής και επί της ουσίας θεωρείται ως κάποιος που ενισχύει, παρακινεί και υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένας διευκολυντής δύναται να υποστηρίζει την επικοινωνία και τη συνεργατικότητα μεταξύ των εκπαιδευομένων, να δημιουργεί ευκαιρίες ομαδικής εργασίας να κινητοποιεί τους εκπαιδευόμενους ώστε να εμπλακούν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πρόσφατα νέα

Οι δεξιότητες και οι ικανότητες που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μάθησης είναι ποικίλες αλλά και πολύπλοκες. Γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να παραβλέπονται και να υποτιμούνται. Δεν είναι τυχαίο πως πολλοί διευκολυντές εικονικής/διαδικτυακής μάθησης δεν κατέχουν τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να υποστηρίξουν κατάλληλα τον ρόλο τους, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται σημαντικά η εμπειρία μάθησης.

Το ερευνητικό έργο FAVILLE έχει σκοπό να ενισχύσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διευκόλυνσης της μάθησης σε εικονικά/διαδικτυακά περιβάλλοντα και να παρέχει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται οι διευκολυντές για να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις τεχνικές τους.

Ο στόχος του έργου θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος με εκπαιδευόμενους τους διευκολυντές εικονικής μάθησης, ενώ ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί και θα αποτιμηθεί ένα πλαίσιο για την επικύρωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που οι διευκολυντές θα πρέπει να διαθέτουν.

alternative

Πρόσφατα νέα

FAVILLE face to face meeting in Greece

FAVILLE final face to face meeting took place in Athens, 9,19 November 2021. Partners evaluated all the work done and prepared follow up and sustainability strategies to develop after this poject ofccial closing date.

Check all the news about FAVILLE on our news page, here.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Ένα αρθρωτό, εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους διευκολυντές εικονικής μάθησης
  • Μια ψηφιακή εφαρμογή για έξυπνες συσκευές η οποία, εκτός από την περιγραφή συγκεκριμένων μεθόδων διευκόλυνσης της εικονικής μάθησης και τα παραδείγματα χρήσης αυτών, θα παρέχει εύκολα τη δυνατότητα για την επιλογή καταλληλότερης μεθόδου σύμφωνα με τις εκάστοτε παραμέτρους (για παράδειγμα, το προφίλ των εκπαιδευομένων, το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, τον αριθμό των μαθητών, κ.α.)
  • Ένα πλαίσιο για την επικύρωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων μέσω του οποίου οι διευκολυντές θα μπορούν να επικυρώσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησαν εκτός της τυπικής διαδικασίας μάθησης (συγκεκριμένα μέσω μη τυπικής ή άτυπης μάθησης), για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων.
  • Check all the results of FAVILLE on our results page, here.

alternative
partners

Εταίροι FAVILLE

ASTRA

ASTRA - Μη κερδοσκοπικός, μη πολιτικός, εθελοντικός οργανισμός που συστάθηκε το 1998 στη Σλοβακία. Παρέχει υπηρεσίες δια βίου μάθησης, υποστηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη και γεφυρώνει συνεργασίες μεταξύ μη κερδοσκοπικού, ακαδημαϊκού και εμπορικού τομέα.

DIE

DIE - Το Γερμανικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης «Leibniz» είναι ένα δημόσια χρηματοδοτούμενο ινστιτούτο που δραστηριοποιείται στον τομέα της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

ENTRE

ENTRE - Ανεξάρτητος οργανισμός εμπειρογνωμόνων με έδρα τη Σλοβακία. που εργάζεται για την υποστήριξη και την προώθηση μιας συστημικής προσέγγισης στην καινοτόμο και βιώσιμη ανάπτυξη περιφερειών, πόλεων και δήμων.

HOU

ΕΑΠ – Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση το 1992 και παρέχει τις υπηρεσίες του από το 1997. Είναι το μοναδικό δημόσιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που παρέχει αποκλειστικά ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενώ ταυτόχρονα αποστολή του είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, διδακτικών μεθοδολογιών και τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξη της μάθησης.

HT

H HT Apps είναι μια Ιταλική μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα τη Σικελία. Από το 2004 η κύρια δραστηριότητα της είναι η ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες συσκευές και εφαρμογών διαδικτύου Επίσης δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη συστημάτων ιδιαίτερα για την ηλεκτρονική μάθηση.

IDEC

H IDEC A.Ε. είναι μια Ελληνική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με έδρα τον Πειραιά. Δραστηριοποιείται στην κατάρτιση, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στη διασφάλιση ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα.

UAb

Universidade Aberta (UAb) Το Πανεπιστήμιο της Aberta ιδρύθηκε το 1988 και είναι το μοναδικό δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πορτογαλία που παρέχει ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.