Back to Top
ASTRA
ENTRE
DIE
UAb
HOU
HT
IDEC

Kto je facilitátor virtuálneho vzdelávania?

Pojem facilitátor virtuálneho vzdelávania, ktorý môže byť často zamieňaný s pojmami ako e-tútor, online tútor, online inštruktor, alebo virtuálny facilitátor, poukazuje na pomerne novú rolu vo svete vzdelávania. Na rozdiel od učiteľa, je to človek, ktorý uľahčuje, usmerňuje – facilituje vzdelávanie, ktoré prebieha virtuálne.

Facilitátor v skutočnosti nemusí byť nevyhnutne expertom vo vyučovanej oblasti ako napríklad učiteľ. Je vnímaný ako osoba, ktorá podnecuje, motivuje a podporuje účastníkov virtuálneho vzdelávania.

Takisto podporuje a facilituje ich vzájomnú komunikáciu a spoluprácu, vytvára príležitosti a prostredie pre tímovú prácu a prostredníctvom motivačných techník podporuje účastníkov vzdelávania tak, aby sacvšetci zapojili do vzdelávacích aktivít.

Prečo FAVILLE?

Zručnosti a kompetencie, ktoré facilitácia vyžaduje sú veľmi rozmanité a zložité, ale napriek tomu často zanedbávané. Preto nie je vôbec prekvapujúce, že mnohí facilitátori virtuálneho vzdelávania nemajú všetky potrebné schopnosti, čo môže znižovať možnosť využitia potrenciálu takéhoto typu vzdelávania.

Vzhľadom na tento fakt, sa projekt FAVILLE zameriava na zvyšovanie štandardov kvality facilitácie a na poskytovanie tých zručností a kompetencií, ktoré facilitátori potrebujú na svoj rozvoj a pre lepšie využitie existujúcich facilitačných techník.

Cieľ projektu bude naplnený vytvorením 3 hlavných výstupov: E-learning kurz pre virtuálnych facilitátorov, Digitálna aplikácia zameraná na facilitačné techniky a Validačný rámec zručností a kompetencií pre facilitátorov virtuálneho vzdelávania, ktorí ich získali prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Všetky výstupy prejdú pilotným testovaním.

faville

FAVILLE správy

FAVILLE bolo súčasťou 4. Akadémie Inteligentných komunít, medzinárodnej konferencie.

FAVILLE bolo súčasťou 4. medzinárodnej konferencie Akadémia inteligentných komunít s názvom „Budovanie inteligentných komunít pre budúcnosť”, ktorá sa konala 8. októbra 2021. ASTRA v prvom rade predstavila projekt a jeho intelektuálne výstupy.

Všetky novinky o projekte FAVILLE nájdete na našej stránke tu.

Očakávané výsledky

  • Modulárny e-learningový program pre facilitátorov virtuálneho vzdelávania
  • Digitálna aplikácia, ktorá okrem opisu jednotlivých metód facilitácie a príkladov ich použitia ponúka aj jednoduchú funkciu na výber vhodných metód podľa rôznych parametrov (napr. profil, predmet, počet študentov v študijnej skupine, typ problému, atď.)
  • Validačný rámec zručností a kompetencií, ktoré si facilitátori potrebujú osvojiť pre získanie profesionálnej kvalifikácie. Tento rámec je určený pre facilitátorov, ktorí svoje zručnosti a vedomosti nadobudli mimo formálneho vzdelávania.
  • Všetky očakávané výsledky o projekte FAVILLE nájdete na našej stránke tu.
alternative
partners

Partneri

ASTRA

ASTRA - Združenie pre rozvoj a inovácie je mimovládne, nepolitické a dobrovoľné združenie založené v roku 1998. Astra poskytuje celoživotné vzdelávanie, podporuje výskumné a vývojové kapacity a buduje vzťahy medzi neziskovou, akademickou a obchodnou sférou.

DIE

DIE - Nemecký inštitút pre vzdelávanie dospelých Leibniz Centrum je verejne financovaný výskumný a servisný ústav v oblasti celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých.

ENTRE

ENTRE je nezávislá odborná organizácia, ktorá podporuje a propaguje systematický prístup k inovatívnemu a trvalo udržateľnému rozvoju regiónov, miest a obcí.

HOU

HOU - Hellenic Open University je verejná univerzita založená gréckou vládou v roku 1992 a plne funkčná od roku 1997. Jej hlavným poslaním je ponúknuť vysokoškolské vzdelanie s využitím metodiky dištančného vzdelávania a vyvinúť vhodné materiály a vyučovacie metódy.

HT

HT je talianska stredná firma so sídlom na Sicílii. Od roku 2004 je jej hlavnou činnosťou vývoj mobilných a webových aplikácií a ich systémová integrácia. HT sa zameriava sa najmä na metodiky e-learningu.

IDEC

IDEC je vzdelávacia poradenská spoločnosť so sídlom v Pireus v Grécku. Medzi jej činnosti patrí školenie, poradenstvo v oblasti riadenia, zabezpečenie kvality, hodnotenie a vývoj riešení IKT pre súkromný aj verejný sektor.

UAb

Založená v roku 1988,Universidade Aberta, je jedinou verejnou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania v Portugalsku pre otvorené a dištančné vzdelávanie.